>>zagadnienia<<

 • Czaty z ekspertami

  Cz@ty odbyły się w roku 2002, w ramach projektu Mosty Tolerancji, realizowanego wspólnie przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszenie Willa Decjusza i Konsulat Generalny USA w Krakowie. Partnerem projektu był Onet.pl.

 • Chrześcijaństwo

  "My, chrześcijanie, jesteśmy przekonani, że każdy jest dzieckiem Boga, powołanym do udziału w Jego życiu i wezwanym do naśladowania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żył dla wszystkich ludzi i dał nam obietnicę Życia Wiecznego poprzez swoją męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie..." [fragment Deklaracji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów]

 • Islam

  Islam narodził się na Półwyspie Arabskim w VII wieku n. e, jako religia koczowniczych beduińskich plemion, czerpiąc z tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej. Od tego czasu objawienie Proroka Muhammada dotarło niemalże na cały świat, zarówno na drodze podbojów jak i pokojowej ekspansji i współistnienia z innymi religiami i ich wyznawcami. W dobie globalizacji i ewokowanych nią nowych konfliktów, wiedza na temat tej religii, jej bogactwa i wyjątkowości wydaje się niezwykle ważna nie tylko dla samych wyznawców, ale i dla reszty, zmniejszającego się ciągle świata.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

  Polska od zarania swej państwowości była krajem wielokulturowym i wieloreligijnym. Istniejąca do XVIII wieku polsko-litewska Rzeczpospolita zamieszkana była przez ludność o różnych korzeniach, łącząc w ten sposób elementy tradycji Wschodu i Zachodu. Rzeczpospolita, niezwykła pod względem politycznym, religijnym i kulturowym, była jedynym państwem tego rodzaju w historii Europy.

 • Między narodami

  Stosunki niemiecko-żydowskie-polsko-rosyjskie ponad pół wieku od zakończenia II wojny światowej są nadal skomplikowane i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Niemcy wciąż nie mogą uporać się z poczuciem winy za Holokaust. Nie kwestionuje się samego faktu jego istnienia i nie bagatelizuje wielkości Zagłady, a ponad połowa ankietowanych Niemców uważa, że nie wolno zapominać o wydarzeniach sprzed pół wieku. Równocześnie jedna trzecia społeczeństwa nie uznając winy kolektywnej nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez swoich przodków. Jednocześnie brak wiedzy o rzeczywistości pozostawia na placu stare mity i stereotypy, do których dochodzą nieraz propagandowe hasła, politycznie chwilowo użyteczne dla realizacji takich czy innych taktycznych celów, ale bardzo szkodliwe dla wszystkich. Stąd mamy sytuację paradoksalną: musimy się na przykład starać o szerzenie wiedzy o dziejach i kulturze Żydów polskich zarówno wśród młodych Polaków jak i Żydów w Izraelu i w diasporze...

 • Prawa człowieka

  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Ideę wrodzonych praw człowieka odnajdujemy przede wszystkim w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Zarówno Talmud jak i Nowy Testament przeniknięte są ideałami przyrodzonej godności człowieka, równości, sprawiedliwości i pokoju w stosunkach miedzy ludźmi.

 • Romowie w Polsce i na świecie

 • Tolerancja

  Dzięki tolerancji możliwa jest odmienność, istnienie odmienności sprawia natomiast, że tolerancja staje się koniecznością. "Rozum jest tym prawem, które poucza ludzi, że skoro wszyscy są równi i niezależni, żaden nie powinien szkodzić drugiemu jeżeli idzie o jego życie, zdrowie, wolność i mienie" - pisał John Locke i miejmy nadzieję, że kiedyś wszyscy na świecie zrozumieją tę prawdę.

 • Uchodźcy

  Prawo międzynarodowe, nawet doskonałe, nigdy nie będzie w stanie zapobiec wybuchom wojen i konfliktów – podobnie jak prawo karne nie powstrzyma morderców przed dokonywaniem zbrodni… Innym problemem jest natomiast to, czy przepisy prawidłowo regulują sytuację uchodźców, umożliwiając im ochronę własnych praw, dochodzenie odszkodowań, słowem: łagodzenie skutków sytuacji, w której się znaleźli.

 • Wielokulturowość

  Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności wyróżniającej się szczególnie w państwach, do których masowo napływają emigranci (przypadek Wielkiej Brytanii), lub też w państwach, w których na skutek różnych układów spowodowanych np. wojnami pozostaje wiele mniejszości (przypadek Europy Środkowo-Wschodniej).