Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności wyróżniającej się szczególnie w państwach, do których masowo napływają emigranci (przypadek Wielkiej Brytanii), lub też w państwach, w których na skutek różnych układów spowodowanych np. wojnami pozostaje wiele mniejszości (przypadek Europy Środkowo-Wschodniej).

Dlatego też zjawisko wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego organizmu państwowego nabiera coraz większego znaczenia i skłania do głębokiej refleksji. Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będą generować konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych.

Jednak największą przeszkodą w procesie zaakceptowania istnienia różnych kultur czy odmiennych religii jest uprzedzenie wynikające z fałszywego obrazu tzw. „obcych”, „innych”, „odmiennych”. Owa reakcja niechęci, dezaprobaty czy wręcz ksenofobii rodzi się najczęściej z niewiedzy. Bowiem nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania.

 

Istotnym elementem, który powinien zapobiegać negatywnym zjawiskom jest edukacja. W Polsce od wielu już lat podejmowane są działania mające na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi niezbędnych do edukacji związanej z wielokulturowścią. Wdrażane są różnorakie metody – sprawdzone już w krajach Europy Zachodniej, jednak ciągle aktywizacja ogranicza się do wąskiego grona nauczycieli.

Celem projektu jest aktywizacja grupy nauczycieli do podejmowania w pracy z młodzieżą problematyki wielokulturowości, zwłaszcza w mniejszych miastach i wioskach terenu Małopolski.

Konkretny problem: „wielokulturowość lokalnie” – problematyka związana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne „codzienne problemy”, niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów zwłaszcza do Wielkiej Brytanii.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli z miejscowości, w których, na co dzień żyją różne mniejszości, przede wszystkim Romowie (Czarna Góra, Krośnica, Nowy Targ, Tarnów) oraz mniejszość słowacka (Jabłonka, Chyżne, Lipnica Wielka, Nowa Biała, Sromowce, etc.,), ale także do nauczycieli z całej Polski.Czas trwania projektu:
styczeń – październik 2006


Styczeń 2006

Przygotowanie i rozesłanie do nauczycieli ankiety na temat znajomości tematu, potrzeby, problemy, oczekiwania.

Luty 2006

Opracowanie materiału informacyjnego dla nauczycieli:(baza wyjściowa – wyniki ankiety) – proponowana tematyka:

•informacje poświęcone mniejszości (Romowie) – kultura, zwyczaje;
•przykłady dobrych praktyk (Wielka Brytania);
•przykłady dobrych praktyk (Polska);
•przykłady kilku scenariuszy lekcji.

Marzec – kwiecień 2006

*Druk materiału informacyjnego dla nauczycieli

*Rozesłanie materiałów do nauczycieli (grono odbiorców sprecyzowane dzięki ankiecie)

*Ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na scenariusze lekcji (cykl zajęć) – wychowawcy

*nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii

Maj 2006

*powołanie komisji konkursowej (grupa ekspercka) – wyłonienie najlepszych scenariuszy

Czerwiec-lipiec-sierpień 2006

*Przygotowanie publikacji najlepszych scenariuszy

Wrzesień 2006

*Druk i dystrybucja publikacji

*Spotkanie konsultacyjne (seminarium) laureatów i ekspertów

Październik 2006

*Ewaluacja – bezpośrednia: (ankiety dla młodzieży biorącej udział w lekcjach – przeprowadzają nauczyciele i przekazują wyniki grupie eksperckiej)

*Ewaluacja długoterminowa: (warsztaty edukacyjne w szkołach np. za zakończenie semestru, roku szkolnego, lub konkurs dla młodzieży biorącej udział w zajęciach)

 

Organizatorzy: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak i Stowarzyszenie Villa Decjusza w Krakowie

 

partner projektu: British Council

 

Projekt realizowany był w ramach programu Wielokulturowa Europa.

 

Publikacja projektowa, Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli


Materiał do pobrania w formie PDF, z publikacji można korzystać bezpłatnie, nie dotyczy prawa publikacji