Rekomendacje


1. Prawa człowieka:

 • trzeba je znać, stąd tak ważna jest rola edukacji, mediów i kościołów w procesie upowszechniania wiedzy na ich temat;
 • rozszerzać należy strefę, gdzie są one przestrzegane (Ukraina, Białoruś, Bliski Wschód), dbając zarazem, by proces ten nie stał się narzucaniem swoich wartości innym;
 • działać należy razem na ich rzecz, bowiem wspólne przedsięwzięcia najlepiej zbliżają.


2. Edukacja:

 • najlepiej jest uczyć za pomocą dobrych wzorów, w tym zwłaszcza własnym przykładem;
 • należy nie tylko uczyć, ale też wychowywać;
 • nie tylko w szkołach, ale też poza nimi;
 • oferta edukacyjno-wychowawcza powinna być skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do ludzi dorosłych;
 • prócz wiedzy teoretycznej należy przekazywać umiejętność jej praktycznego wykorzystania;
 • szkolić w tym zakresie należy urzędników państwowych, przedstawicieli wspólnot religijnych i organizacji pozarządowych.


3. Religia:

 • ponieważ pojęcie godności człowieka jest wspólne dla różnych religii należy angażować kościoły w procesy demokratyzacji i promowania praw człowieka;
 • należy zmierzać do rozwijania dialogu między różnymi religiami;
 • kościoły i wspólnoty wyznaniowe powinny prowadzić działalność harmonizującą stosunki religijne i etniczne.


4. Media:

 • powinny upowszechniać idee praw człowieka oraz informować o przypadkach łamania tych praw;
 • dziennikarze winni być sceptyczni i krytyczni, nie powinni ulegać uprzedzeniom ani przyjmować wartościujących założeń wstępnych;
 • jako "czwarta władza" media powinny pełnić funkcje kontrolne wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.


5. Polska - Ukraina – Granica:

 • choć istnienie tej granicy jest koniecznością, gdyż stanowi ona zewnętrzną granicę UE, trzeba ją jednak humanizować tak, by broniąc interesów graniczących ze sobą państw, nie była ona jednocześnie barierą między ludźmi;
 • należy wspólnie utworzyć przy granicy szkołę wyższą o statusie międzynarodowym, która kształcić będzie młodzież różnych krajów Regionu w duchu tolerancji, demokracji i poszanowania praw człowieka.