Gdańska Deklaracja obchodów 25. rocznicy powstania "Solidarności"

Mija 25 lat od ruchu strajkowego polskich robotników, zapoczątkowanego przez robotników Stoczni Gdańskiej pod przywództwem Lecha Wałęsy, od Gdańskiego Porozumienia Sierpniowego i od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", legendarnego ruchu, który, odrzucając użycie przemocy, zachwiał podstawami światowego systemu komunistycznego. Prawda historyczna zaświadcza, że to właśnie Polski Sierpień 1980, kiedy polscy robotnicy przy poparciu milionów ludzi wszelkich zawodów wystąpili do walki o chleb i wolność, utorował drogę do zmian politycznych nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, lecz także w wielu innych krajach świata, nad którymi ciążyła totalitarna przemoc.

My, uczestnicy obchodów 25-lecia "Solidarności",

* mając w pamięci słowa Papieża Jana Pawła II, że "nie możemy żyć wedle zasady 'wszyscy przeciw wszystkim', ale tylko wedle zasady 'wszyscy z wszystkimi', 'wszyscy dla wszystkich', toteż w imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć słowo "Solidarność",

* zważywszy na rosnącą wagę idei solidarności w stosunkach międzynarodowych, co znajduje wyraz w Deklaracji Milenijnej, mówiącej o zarządzaniu globalnymi procesami w sposób zgodny z podstawowymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej,

* pamiętając, że do wspólnie podzielanych wartości głęboko zakorzenionych w tradycji Europy należą wolność oraz solidarność społeczna,

* przypominając, że solidarność między krajami, narodami i społeczeństwami stanowi jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej,

* mając w pamięci Posłanie I Zjazdu NSZZ "Solidarność" do ludzi pracy Europy Wschodniej, wyrażające wspólnotę losów tej części Europy,

* przypominając, że wprowadzenie przez władze komunistyczne stanu wojennego przeciwko liczącemu 10 milionów członków związkowi "Solidarność" nie zdołało pokonać dążenia polskiego społeczeństwa do wolności,

* zważywszy, że dzięki poświęceniu i determinacji ludzi walczących bez użycia przemocy o swoje prawa, a także dzięki pomocy udzielonej im przez organizacje demokratyczne na całym świecie, Polska oraz inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej stały się demokratyczne, wolne i niepodległe, a nasz kontynent jest obszarem niemal w całości wolnym od totalitaryzmu,

* świadomi, że są wciąż na świecie obszary oczekujące na międzynarodową pomoc i solidarność, w tym zwłaszcza kraje o rządach totalitarnych i autorytarnych, w których codzienną praktyką jest ucisk oraz prześladowania i gdzie występują przypadki drastycznego naruszania praw człowieka i obywatela,

* przekonani, że determinacja w dążeniu do wolności, jak też rozumne zjednoczenie działań ludzkich w solidarności w dążeniu do sprawiedliwego pokoju i zrównoważonego rozwoju, stwarza szansę właściwej odpowiedzi na wyzwania naszego czasu,

w tej historycznej chwili wyrażamy przekonanie, że dzień 31 sierpnia powinien być obecny w pamięci świata jako Dzień Wolności i Solidarności. (31.08.2005)

  • Obchody 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarności"

    Około 800 gości z całego świata wzięło udział w międzynarodowej konferencji "Od Solidarności do wolności" w Warszawie i Gdańsku. Byli wśród nich intelektualiści, politycy i artyści. Konferencja stanowiła część obchodów 25-lecia powstania NSZZ "Solidarności".