Projekt "Global Rights. Europeans Acting Together - GREAT"

 


Celem projektu jest promocja spojrzenia na międzynarodową współpracę rozwojową z perspektywy praw człowieka (HRBA) pośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Razem z nami zadanie to realizują organizacje z Węgier, Słowenii, Czech i Malty.

 


HRBA - o co w tym chodzi?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej uległa istotnej zmianie. Na tej drodze znajduje się kilka kamieni milowych istotnych z punktu widzenia międzynarodowej współpracy rozwojowej. W 1996 roku Polska została przyjęta do OECD – kręgu trzydziestu najbogatszych krajów świata, które wspólnie działają m.in. na rzecz pomocy dla najbiedniejszych krajów świata. W 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej, której członkowie zarówno wspólnie jak i indywidualnie są zobowiązani do udzielania pomocy rozwojowej - official development assistance – (ODA) krajom najuboższym. Unia Europejska ogółem jest największym donorem ODA na świecie. Z kraju w fazie transformacji przeistoczyliśmy się w państwo zajmujące trwałą pozycję w trzeciej dziesiątce rankingów najbogatszych krajów świata (37 miejsce HDI). Z jednej strony zobowiązania wynikające z ratyfikowanych dokumentów międzynarodowych, z drugiej tradycja solidarności – nadal będąca istotnym elementem odbierania naszego kraju wśród społeczeństw całego świata - nakładają na nas obowiązek dzielenia się zdobytym doświadczeniem i owocami dobrobytu z krajami Globalnego Południa, których mieszkańcy w dużej części zostali uwięzieni w pogłębiającej się pułapce skrajnego ubóstwa.
Według badania opinii publicznej przeprowadzonego w grudniu 2008 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 84% Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać rozwój krajów uboższych. Jeszcze cztery lata temu takie podejście było reprezentowane przez 63% społeczeństwa. Swoimi działaniami chcemy wzmacniać fundamenty tej postawy. Powinna być ona trwała i świadoma. Budowanie zaś trwałego fundamentu polega na uzupełnianiu budulca emocjonalnego szkieletem uniwersalnych zasad i norm wspólnych dla wszystkich ludzi.

Przeciętnemu Polakowi prawa człowieka kojarzą się z zestawem norm obejmujących prawa obywatelskie i polityczne. Ta perspektywa wynika bezpośrednio z historycznych doświadczeń, kiedy to walka o prawa obywatelskie i polityczne była treścią działań opozycji demokratycznej w PRL. Tymczasem kanon Praw człowieka zapisany został dodatkowo między innymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku. W 1986 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zaś Deklarację Prawa do Rozwoju, w której jednoznacznie określono prawo do rozwoju jako nienaruszalne prawo człowieka, zaś na państwa sygnatariuszy nałożono obowiązek międzynarodowej współpracy w celu powszechnej realizacji tego prawa. Wśród praw człowieka istotnych z punktu widzenia międzynarodowej współpracy rozwojowej wymienić należy prawo do wolności od głodu, prawo do korzystania z ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego poziomu życia obejmujące wyżywienie, odzież i mieszkanie, prawo do stałego polepszania warunków bytowych, prawo do nauki i prawo do pracy. Wypełnianie wymienionych praw względem obywateli leży w kompetencjach poszczególnych państw, jednakże realizacja tego zadania powinna być wspomagana na drodze współpracy międzynarodowej.

 


 

Do partnerstwa w projekcie zaprosiliśmy polskie organizacje pozarządowe zainteresowane popularyzowaniem tematu polskiej i europejskiej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka oraz organizacje zajmujące się prawami człowieka zainteresowane poszerzeniem ich postrzegania poza tradycyjne spektrum praw politycznych i obywatelskich.

 

Harmonogram działań:

Czerwiec 2009 Przeprowadziliśmy 3 edycje szkolenia „Spojrzenie na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka”. 
Celem dwudniowych warsztatów było zapoznanie uczestników z zagadnieniami międzynarodowej współpracy rozwojowej; roli , jaką odgrywa w niej Polska;
prezentacja HRBA, zapoznanie uczestników z podstawami rzecznictwa i prowadzenia kampanii. W spotkaniach uczestniczyło 21 organizacji z całego kraju.
Październik 2009 21 października odbyło się spotkanie 17 organizacji biorących udział w projekcie. Wszyscy partnerzy zaprezentowali zaplanowane w ramach wspólnej kampanii działania. Powstał bardzo bogaty harmonogram zdarzeń budujących wspólną kampanię w 2010 roku obekmujący zajęcia w szkołach, warsztaty, konferencje i debaty, performance, wystawy i imprezy plenerowe.
Według uszczegółowionego harmonogramu w 2010 r. Realizacja kampanii społecznej na gruncie lokalnym obejmująca: projekcje filmów; współpracę z lokalnymi mediami – gazety, radio, telewizja; debaty; spotkania rzecznicze z decydentami, spotkania z dziennikarzami. Partnerzy za pomocą charakterystycznych dla siebie narzędzi będą realizować kampanię na gruncie lokalnym.

Do wspólnej kampanii Great przystąpiły następujące organizacje:

 1. Amnesty International
 2. Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
 3. Stowarzyszenie ETHNOS
 4. Fundacja "Partners Polska"
 5. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
 6. "ARTOS"
 7. "Homo Faber"
 8. Fundacja "Mederi"
 9. Fundacja Rozwoju Świętochłowic
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo"
 11. Fundacja Działań Edukacyjnych "Kreadukacja"
 12. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK
 13. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My"
 14. Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
 15. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
 16. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 17. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
 18. "Solidarni w Europie"
 19. Stowarzyszenie PRO HUMANUM
 20. Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 21. Fundacja "Inna Przestrzeń"