Transgraniczne warsztaty dla dziennikarzy ukraińskich i polskich, 4-5.02.2004 r. Bircza, Krasiczyn

 

Dziennikarze spotkali się z przedstawicielami Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Nadleśnictwo Bircza, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, władzami samorządowymi gminy Bircza, dyrekcją Gimnazjum w Birczy, amerykańskimi i polskimi myśliwymi oraz leśnikami. Odwiedzili lokalną fabrykę lamp w Birczy zatrudniającą 60 osób (byłe tereny Państwowych Gospodarstw Rolnych, których upadek spowodował bardzo duże bezrobocie).

Dziennikarze ukraińscy zapoznali się z problematyką ochrony i użytkowania lasów, ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz zapoznali się z edukacyjną działalnością Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Na Ukrainie obecnie panuje gospodarka rabunkowa w lasach, brakuje kompleksowych działań ochronnych i eksploatacji oraz szeroko zakrojonych działań ekologicznych. Dziennikarze poznali różnice pomiędzy „leśną polityką” Polski u Ukrainy i zarazem dowiedzieli się sie o wspólnych inicjatywach podejmowanych przez obie strony m.in. wspólne liczenie zwierząt, próby wdrażania ponad granicznych działań ochronnych lasów karpackich, spotkania służące wymianie doświadczeń.

Dla leśników współpraca jest bowiem wtedy korzystna, jeżeli odbywa się nie tylko na płaszczyźnie porozumień miedzyrządowych, ale pomiędzy konkretnymi ludźmi.

 

Wójt gminy Bircza Pan Jerzy Góralewicz zaprezentował dziennikarzom ukraińskim swoją gminę, jako przykład na wykorzystanie przyrodniczo – kulturowych walorów do rozwoju agroturystyki.

Rozwój turystyki na terenie gminy pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury, tworzone są ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, ścieżki rowerowe. Wszystkie działania mają na celu zmniejszyć bezrobocie i zapewnić nowe źródła dochodu dla okolicznej ludności.

 

Opracowanie: Sylwia GAJOWNIK