Fragment czatu:

 

retrys: Jakie ma ksiądz zdanie na temat idei ekumenizmu?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Uważam ekumenizm nie tylko za ostatnią wolę Jezusa, za jego testament, przecież modlił się, abyśmy byli jedno, lecz także za dzieło Ducha Świętego w chrześcijaństwie. I za Papieżem powtarzam, że ekumenizm jest imperatywem sumienia chrześcijańskiego i jednym z priorytetów duszpasterskich.

history: Czy chrześcijanie i Żydzi nie powinni bardziej zbliżyć się do siebie?

Stecz: Jakie są wspólne zadania chrześcijan i Żydów? W Polsce i na świecie? Co robi Rada Chrześcijan i Żydów? Jakie ma osiągnięcia? Jakie plany?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Oczywiście, chrześcijanie i Żydzi powinni bardziej zbliżyć się do siebie. Jest to szczególnie ważne dla nas chrześcijan, bo nasze korzenie są żydowskie. Bo potrzebujemy judaizmu dla integralności naszej wiary - Jan Paweł II powiedział w Synagodze Rzymskiej, że religia żydowska nie jest czymś zewnętrznym dla religii chrześcijańskiej, lecz należy do jej wnętrza. Polska Rada Chrześcijan i Żydów przede wszystkim formuje swoich członków żydowskich i chrześcijańskich z różnych kościołów poprzez modlitwę, dzielenie się słowem Bożym i prelekcje. Wydaliśmy też broszurę dla szkół na temat nauczania Kościoła o Żydach. Zabieramy głos na temat ważnych wydarzeń z tej dziedziny w naszym życiu publicznym. Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów ma większe ambicje i możliwości, gdy chodzi o publikacje, zabieranie głosu, dialog z Kościołami i organizacjami żydowskimi oraz z islamem.

kromek: Czy nie uważa ksiadz, że kościół w Polsce, gdzie przynajmniej teoretycznie niemal wszyscy ludzie są wyznawcami rzymskiego katolicyzmu, nie staje przed tymi samymi wyzwaniami co kościoły w państwach niejednorodnych wyznaniowo? Innymi słowy: po co polskiemu kościołowi zgłębianie problematyki tolerancji, skoro wiadomo, że w domenie religii, tj. Prawdy Absolutnej, tak bardzo trudno o przejście ponad podziałami?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Jeśli nas łączy tak wiele - Żydów i chrześcijan na płaszczyźnie religijnej i jeśli mamy wspólną etykę budowaną na Biblii, zwłaszcza na dziesięciorgu przykazań Bożych to musimy mieć także wspólne zadania w tym świecie szarpanym wojnami, nienawiścią, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwościami. Jeden tylko przykład - wierzymy wspólnie, że człowiek został stworzony na o obraz i podobieństwo Boże, jakże więc możemy nie upominać się o godność człowieka i jego prawa. Tolerancja to nie jest przechodzenie ponad podziałami. Owocem tolerancji jest dialog. A w dialogu musimy zawsze być wierni własnej tożsamości, ale szanować również tożsamość partnera i być przekonanym, ze on może mnie wzbogacić. Jednym z haseł ekumenizmu jest jedność w różnorodności. I tolerancja uczy nas szanować te różnorodności.

elllf: A tolerancja wobec muzułmanów? Czy jest ksiądz za użyciem siły w Iraku w imię jedynej tolerowanej przez chrześcijaństwo walki o sprawiedliwość?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Oczywiście, że wobec islamu obowiązuje nas tolerancja i pełny szacunek. Natomiast gdy chodzi o Irak, byłbym za interwencją militarną wtedy, gdyby były wyraźne dowody na to, że prezydent tego kraju zagraża bezpieczeństwu jakiejś części świata.

kristel: Czy zachowania patriarchy moskiewskiego maja wpływ na ekumeniczny dialog z prawosławiem? czy jego wystąpienia można traktować jako oficjalne stanowisko Kościoła Wschodniego?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Oczywiście zachowania patriarchy Aleksego II utrudniają dialog ekumeniczny. I oczywiście wyraża on stanowisko oficjalne prawosławia słowiańskiego. Ale proszę też pamiętać, że ma on wielkie trudności w swoim Kościele, w którym czasem jeszcze ekumenizm jest uważany za coś grzesznego.

retrys: Jakie jest stanowisko księdza w sprawie Radia Maryja? Ojciec Ryzyk nie wydaje się być człowiekiem dialogu i pojednania.

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Rzeczywiście trudno odnaleźć w audycjach publicystycznych Radia Maryja ducha dialogu i pojednania. Osobiście żałuje, że ludzie odpowiedzialni za mało troszczą się o te miliony słuchaczy, ludzi wierzących, ludzi dobrej woli mających zaufanie do swego radia, którym wraz z treściami autentycznie religijnymi przekazuje się treści sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Jeśli to radio stanie się prawdziwie ewangeliczne i ewangelizacyjne będę się nim ogromnie cieszył.

buttercup: Jak pogodzić ekumenizm z nakazem ewangelizacji?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Ewangelizować musimy przede wszystkim nas samych - katolików. Chrześcijanie innych Kościołów dają nam czasem przykład większej niż nasza wierności Ewangelii. Dzięki ekumenizmowi obdarzamy się wzajemnie przykładem i bogactwami życia chrześcijańskiego w duchu Ewangelii. Pan Jezus nigdzie nie powiedział, że mamy ewangelizować czy nawracać prawosławnych czy ewangelików.

Eminencja_Richelieu: "Żadna religia nie może się czynić jedyną właścicielką pełnej prawdy" napisał ksiądz przed chwilą. Ale przecież katolicka została ustanowiona przez samego Chrystusa, zatem posiada pełnię prawdy - czyż nie?

Ksiądz prof. Michał Czajkowski: Chrześcijaństwo zostało ustanowione przez Chrystusa, ale ono zrodziło się na glebie biblijnego judaizmu. A ziarna prawdy zasiał Bóg także w każdej religii.

Więcej na stronie onetu

 

 


 

 

Ksiądz prof. Michał Czajkowski (ur. w 1934 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r.), kapłan archidiecezji wrocławskiej, biblista, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, asystent kościelny miesięcznika "Więź", współpracownik "Tygodnika Powszechnego", autor wielu publikacji z zakresu teologii biblijnej. Studiował w rzymskim Papieskim Instytucie Biblijnym oraz w Ecole Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie.

Ksiądz Czajkowski jest kierownikiem Katedry Ekumenicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej ATK), członkiem Komitetu Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Za swą działalność na rzecz zbliżenia chrześcijan i żydów, w tym także krytykę antysemityzmu Polaków często spotyka się z niechęcią ze strony środowisk katolickich.

Mówiąc o ks. Czajkowskim, prymas Polski Józef Glemp w jednym z wywiadów stwierdził: - "Sądzę, że w tej dyskusji bardzo złą robotę robi, m.in., ks. Michał Czajkowski, który nieustannie imputuje Kościołowi i hierarchii antysemityzm, polegający rzekomo na niechęci do Żydów, wypływającej z wyznawanej wiary".

Kazania ks. Michała Czajkowskiego poświęcone problematyce stosunków polsko - żydowskich są najczęściej kompilacją nauk papieża Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czat z ks. Michałem Czajkowskim odbył się 11.12.2002.