Materiały edukacyjne zgromadzone na stronach internetowych organizacji pozarządowych:

www.miedzykulturowa.org.pl
Na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzykulturowej znajdziecie Państwo wiele ciekawych propozycji zajęć z dziećmi, materiały dla nauczycieli ułatwiające uczenie o wielokulturowości, wspomnienia z podróży i zdjęcia z różnych zakątków świata. Znajdują się tam także informacje i linki do ciekawych projektów o charakterze wielokulturowym.

www.jedenswiat.org.pl
Misją Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia materiałami edukacyjnymi poświęconymi mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, przeciwdziałaniu dyskryminacji, ochronie praw człowieka.

www.ceo.org.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją, której celem jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie. Na swojej stronie internetowej poleca scenariusze lekcji poświęcone edukacji globalnej.

www.villa.org.pl
U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia Willa Decjusza leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.

www.amnesty.org.pl
Amnesty International definiując edukację o prawach człowieka podkreśla, że edukacja o prawach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o tych prawach i zachęcanie do działalności w ich obronie. Edukacja o prawach człowieka jest procesem, który w dłuższym okresie, ma zmieniać postawy i zachowania. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem w realizacji takich działań edukacyjnych.

www.or.org.pl
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita za podstawowy cel przyjęło krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Polecamy szczególnie materiał pt. Wychowanie wielokulturowe - szukać podobieństw, szanować różnice

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Narodowe Centrum Kultury, jako instytucja koordynująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zaplanowało realizację różnorodnych inicjatyw zmierzających do propagowania dialogu międzykulturowego. Całość działań została zebrana na stronie internetowej, gdzie można zapoznać się z wieloma ciekawymi materiałami związanymi z edukacją międzykulturową

www.grzybowski.ukw.edu.pl
Strona Przemysława Grzybowskiego, pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zawiera dużo ciekawych materiałów poświęconych m.in. wielokulturowości.

Stowarzyszenie Arabia poleca:
"Języki świata" - materiały do zajęć z edukacji międzykulturowej