Islam - geneza i podstawy wiary

 

Islam jest jedną z trzech głównych religii monoteistycznych. Termin islam oznacza poddanie się, uległość człowieka względem Boga. Twórcą religii jest Muhammad ibn Abd Allah,  w języku polskim znany jako Mahomet (ok. 570-632), który ogłosił się w Mekce wysłannikiem Boga i jego Prorokiem. Od 610 r. wielokrotnie za pośrednictwem archanioła Gabriela miał otrzymywać boskie objawienie, które zostało spisane w Koranie. Prześladowany w Mekce uciekł w 622 r. do Medyny, co dało początek erze muzułmańskiej (hidżra).

 

Muzułmanie uznają swą religię za kontynuację wcześniejszych religii monoteistycznych, judaizmu i chrześcijaństwa. Utrzymują, że ich wiara naprawia zniekształcenia, jakie do pierwotnej wiary w jedynego Boga objawionej Abrahamowi wprowadzili Żydzi i chrześcijanie. Głównym ich błędem ma być odejście od ścisłego monoteizmu: w judaizmie to nadmierna antropomorfizacja Boga a w chrześcijaństwie koncepcja Trójcy Świętej.

Podstawowym dogmatem islamu jest wiara w jedynego Boga, zwanego Allahem. Jest on Stwórcą świata. Nie ma początku ani końca, stworzył świat z niczego i nadal go stwarza. Szatan skusił pierwszych ludzi do grzechu, czego konsekwencją jest wypędzenie ich z raju. Bóg zawarł jednak przymierze z ludźmi dla ich zbawienia. Na sądzie ostatecznym w Dniu Rozstrzygnięcia wszyscy żyjący i zmarli zostaną podzieleni na wiernych, których czeka nagroda w raju, i niewierzących, skazanych na ogień piekielny. Muzułmanin wierzy również w anioły, księgi objawione (Koran, Stary i Nowy Testament), proroków (od Adama, Abrahama, przez Jezusa po Mahometa) oraz w życie pozagrobowe. Największym grzechem w islamie jest niewiara oraz oddawanie czci komu innemu niż Bogu. Islam nie wykształcił specjalnego stanu kapłańskiego, a urzędy religijne sprawują: imam (przewodniczy modlitwom piątkowym), mufti (znawca prawa) oraz kadi (sędzia w sprawach religijnych). Do najważniejszych świąt islamu należą: Święto Zakończenia Postu oraz Urodzin Proroka.

Współczesny islam to licząca ok. 1,2 mld Umma (wspólnota). Jest silnie zróżnicowana terytorialnie, doktrynalnie, kulturowo i politycznie. Dwa główne odłamy islamu to sunnici (90 proc. ogółu) i szyici. O islamie mówi się, że jest "wielością w jedności".

Strony: 1 2 3 Następna »
  • Prorok Muhammad

    Muhammad ibn Abd Allah (ok. 570-632), twórca i prorok islamu, prawodawca, reformator społeczny i polityczny, założyciel muzułmańskiego państwa arabskiego.

  • Meczet i jego funkcje

    W pewnym sensie meczet odgrywa w społeczności muzułmańskiej podobną rolę jak kościół dla wspólnot chrześcijańskich. W języku arabskim istnieją dwa pojęcia odnoszące się do meczetu: masdżid i dżami’. Pierwszy oznacza budowlę, w której oddaje się cześć Bogu. Drugi termin odnosi się również do budowli służącej przede wszystkim do zgromadzeń muzułmanów na piątkową modlitwę.

  • Ismailizm

    Ismailizm (szyizm siódemkowy) jak sama nazwa wskazuje jest jednym z odłamów islamu wywodzącym się z religii szyickiej. Szyizm jest nurtem powstałym w wyniku konfliktu o to, komu należy się przywództwo nad wszystkimi muzułmanami. Nieliczna grupa nawróconych na islam poparła zięcia i kuzyna proroka Muhammada, o imieniu ‘Ali Ibn Abī Tālib, większość natomiast uważała, że zwierzchnik powinien być wybierany przez elitę muzułmańską zwaną ahl al-hall wa-‘aqd (ci, co związują i rozwiązują).