Kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie często określane są dziś mianem dialogu, w którym nie chodzi zasadniczo o wymianę teologiczną ani o dogmatyczne zbliżenie. Autentyczny dialog międzyreligijny powinien prowadzić przede wszystkim do prawdziwego poznania się obu religii oraz ich przedstawicieli i powstania między nimi relacji opartych na wzajemnym szacunku. Chrześcijanie i muzułmanie podejmują wiele starań w tym kierunku, a także w celu wspólnego wsłuchiwania się w Boże objawienie dane ludzkości. Wielu ludzi zaangażowanych w dialog między obydwoma religiami wskazuje także na ważne miejsce, jakie w dyskusji powinna zajmować kwestia praw człowieka.

  • Współczesny dialog chrześcijańsko-muzułmański

    Jeszcze przed publikacją soborowej deklaracji Nostra aetate, papież Paweł VI powołał w 1964 r. do istnienia Sekretariat dla Niechrześcijan, który w 1989 r. przemianowano na Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego (PRDM). Światowa Rada Kościołów (ŚRK) utworzyła natomiast w 1971 r. Podkomisję do Spraw Dialogu z Ludźmi Żyjących Religii i Ideologii.

  • Dialog chrześcijańsko-muzułmański za pontyfikatu Jana Pawła II

    Pontyfikat Jana Pawła II w sposób radykalny zmienił relacje katolicko- muzułmańskie, stanowiąc całą epokę kulturowej przemiany. Wzajemne stosunki pomiędzy religijnymi instytucjami i wyznawcami nacechowane były wrogością, nieufnością, lub też lekceważeniem i nie uznawaniem swoich racji.

  • Rozmowa z orientalistą Ks. Prof. Krzysztofem Kościelniakiem

    Poruszajmy problem praw człowieka, spotkajmy się na płaszczyźnie ludzkiej, respektujmy zasadę wzajemności, a wtedy będziemy mogli robić ewentualnie krok dalej...