Program "Instytut Mosty na Wschód" jest kontynuacją projektu "Mosty na Wschód"  realizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej w 2003 roku. Centralna i Środkowa Europa jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie regionów naszego kontynentu. Przeszłość tego regionu znaczą liczne konflikty wyrosłe na gruncie ksenofobii i braku tolerancji, spowodowane ignorancją a także manipulacjami regionalnych mocarstw.

 

Po upadku komunizmu społeczeństwa tych krajów stanęły przed bezprecedensową szansą przezwyciężenia tych konfliktów i nawiązania współpracy opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz ideach humanizmu. Polska, jako członek NATO oraz nowe państwo członkowskie Unii Europejskiej, może odegrać ważną rolę w budowaniu mostów porozumienia między Wschodnią i Zachodnią Europą.


Celem programu jest promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego w kontekście procesu poszerzenia Unii Europejskiej; wspieranie współpracy transgranicznej; promocja Polski na Ukrainie i Ukrainy w Polsce; dzielenie się doświadczeniami z krajami byłego ZSRR; współpraca na rzecz ochrony praw człowieka, rozwoju wolnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie Ukrainy w procesie integracji z UE oraz promowanie rozwoju regionalnego.

 

Beneficjenci programu: Społeczeństwa krajów postkomunistycznych, w tym Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji.

Program skierowany jest do nauczycieli szkolnictwa średniego oraz wykładowców akademickich;  uczniowiów szkół średnich i studentów szkół wyższych; organizacji pozarządowych zainteresowaneych tematyką wschodniej Europy; dziennikarzy i mediów; władz lokalnych i regionalnych; lokalnych i regionalnych politków; lokalnych i regionalnych przedsiębiorców; liderów religijnych z regionu.

 

Personel programu: Sylwia Gajownik (koordynator), Grzegorz Demel (Ukraina), Grzegorz Rusek (Rosja)

 

Formy działalności: