Edukacja międzykulturowa: islam - trudne tematy

 

Zmieniająca się sytuacja krajów rozwijających ma wpływ globalny. Akty terroru, wojna (dżihad) i związane z tym uchodźctwo i imigracja stały się częścią rzeczywistości ogólnoświatowej. Muzułmanie stali się w Polsce znacząca mniejszością, w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o kolejne 4 tysiące – szacuje się, że jest ich już 25 tys. Jest to konsekwencja naszego miejsca w Europie i musimy się przygotować do trudności z jaki zmaga się znacząca część krajów Europy zachodniej. Dodatkowo w Polsce mamy bardzo niski poziom wiedzy nt kultur, które są od nas odległe lub nie sprawiają kłopotów (muzułmanie w Polsce są od 600 lat, są to Tatarzy, ale nasze wspólne życie w jednej ojczyźnie odbywało się prawie bezkonfliktowo) i część społeczeństwa nawet nie wie, że islam – kultura polskich Tatarów jest częścią naszej kultury.

 

Projekt Stowarzyszenia Vox Humana, został zaplanowany w oparciu o wnioski z projektu ubiegłorocznego „Islam – edukacja międzykulturowa”, jest jego kontynuacją i uzupełnieniem. Uzupełnienie ubiegłorocznego projektu polega na wydaniu publikacji „Islam. Między stereotypem a rzeczywistością”. W tej publikacji wyjaśnimy i omówimy zagadnienia, które powodują strach przed islamem, a co za tym idzie budzą niechęć do islamu i muzułmanów. Zagadnienia omówione w książce są charakterystyczne dla kultury islamu, a zupełnie odmienne od naszego kręgu kultury i przez to są niezrozumiałe. Są to: fundamentalizm muzułmański, islam – a terroryzm (zjawisko terroryzmu muzułmańskiego z ostatnich lat jest odmienne od terroryzmu o podłożu politycznym (Izrael – Palestyna) – sposób działania jest wprawdzie ten sam, ale zupełnie inne przyczyny), uświęcona przemoc i głęboka tolerancja w islamie (mieszające się i czasem trudne do rozdzielenia), odmienna sytuacja i pozycja kobiet, rodziny i małżeństwa – z jednej strony związana a islamem, ale również bardzo ściśle z sytuacją społeczno – ekonomiczną i nałożenie starych, przedmuzułmańskich zwyczajów (np. zwyczaj obrzezania kobiet – nałożenie się starej, trwającej 28 wieków tradycji afrykańskiej na przyjęty znacznie później islam). Te wszystkie zagadnienia są niejasne i trudno zrozumiałe dla naszego kręgu kultury.

Kierując cały projekt do określonej grupy – pracowników organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, pomocy społecznej i młodych ludzi, czyli grupy, która jako jedna z pierwszych ma kontakt z przedstawicielami innych kultur, a poza tym zajmuje się edukacją wąsko i szeroko pojętą mamy nadzieję zwielokrotnić jego oddziaływanie. Prócz publikacji zorganizowaliśmy w Krakowie – dyskusję panelową pt. „Dialog ze światem muzułmańskim w kontekście wojny i udziału w niej polskich żołnierzy”. W spotkaniu wzieło udział ok. 80 uczestników.

Panel miał na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie metod pracy i pomocy uchodźcom i imigrantom mieszkającym w naszym kraju, a także pokazania metod rozwijania wielokulturowości w naszym kraju. Jest to ważne zagadnienie, gdyż jednym z elementów charakterystycznych dla Europy, której staliśmy się częścią po wejściu do UE jest zjawisko wieloetniczności. Dlatego też zjawisko wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego organizmu państwowego nabiera coraz większego znaczenia i skłania do głębokiej refleksji. Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będą generować konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych.

Zwiększenie poziomu wiedzy i edukacja są w tej chwili koniecznością ze względu na bardzo niski poziom wiedzy w naszym społeczeństwie. Chcielibyśmy również ułatwić pracę w/w grupom, a także uwrażliwić na problemy globalne, które już są naszym udziałem. Chcemy również, prowadząc działania profilaktyczne i wspierając wzrost poziomu wiedzy i zrozumienia zagadnień związanych i islamem i wielokulturowością zapobiegać konfliktom, które już są udziałem Europy Zachodniej.

 

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o kontakt:

Warszawa:
Agata Marek: e-mail
Stowarzyszenie VOX HUMANA

Publikacja jest udostępniana bezpłatnie.


Patronat medialny:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak


 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2006 r.
www.edudemo.org.pl