Wizyta studyjna 12 osobowej grupy z Białorusi w dniach 8-14 października 2005, odbyła się w ramach programu "Wzmacnanie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi"

Celem programu jest wzmocnienie i aktywizacja lokalnych elit w Białorusi na rzecz podejmowania działań adresowanych do jej społeczności. Grupy uczestników z Białorusi obejmują osoby zaangażowane społecznie, w tym w szczególności działacze samorządowi, działacze organizacji pozarządowych, politycy szczebla lokalnego, urzędnicy, działacze kultury, lekarze, nauczyciele.

Najważniewjszym celem wizyt jest prezentacja doświadczeń polskich w zakresie współdziałania trzech sektorów: administracja samorządowa-lokalny biznes-organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Fundacja ZNAK, w ramach programu Instytut Mosty na Wschód

koordynacja wizyty:
Sylwia Gajownik, Jarosław Sołtys, Marcin Zieniewicz - tłumacz

 

Małopolski Urząd Marszałkowski
W Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim grupę przyjął p. Zbodysław Milewski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa. Spotkanie poświęcone było głównie poinformowaniu gości o idei samorządności na poziomie powiatowym i wojewódzkim, o początkach samorządności w Polsce w roku 1990.

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Grupa spotkała się z kierownikiem referatu promocji gospodarczej p. Marcinem Gajownikiem. Podczas spotkania zostały przybliżone dwa główne zagadnienia związane z działaniami Urzędu Miasta Krakowa na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i wspierania przedsiębiorczości, tj. strategią rozwoju miasta, promocją gospodarczą oraz wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości. Grupa zainteresowana była szczególnie działaniami na rzecz wspierania przedsiębiorczości (przepisy, podatki, rola Urzędu Miasta w zakładaniu firmy). Dla uczestników zaskakujący był fakt, że w Polsce do założenia firmy nie potrzeba składać wniosku do Urzędu Miasta o wydanie zgody na jej założenie, ale wystarczy ją tylko zarejestrować w odpowiednich instytucjach.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
W czasie spotkania grupa uzyskała informacje dotyczące spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz informacje związane z zaletami miasta Krakowa (zasoby ludzkie, niskie koszty pracy, udogodnienia podatkowe). Ciekawostką dla gości był fakt, że spółka została powołana do życia jako wspólne przedsięwzięcie wyższych uczelni Krakowa i władz samorządowych w celu umożliwienia rozwoju wysokich technologii i stworzenia miejsc pracy dla absolwentów uczelni technicznych. Grupa z zainteresowaniem wysłuchała informacji dotyczących rozwoju, wspierania procesu rekrutacji oraz pomocy publicznej i zwolnień podatkowych. Po spotkaniu grupa udała się na krótką wycieczkę po terenach zrewitalizowanych w KPT, w których działają duże firmy m. in. Comarch SA.

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza
Spotkanie poprowadziła p. Danuta Glondys, dyrektor Stowarzyszenia. Grupa zainteresowana była kwestią współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz możliwością współpracy Willi z Białorusią. Uczestnicy spotkania interesowali się międzynarodową działalnością stowarzyszenia.

Polska Akcja Humanitarna
Spotkanie poprowadził pracownik krakowskiego oddziału PAH Tadeusz Szczepaniak. Tematem spotkania były podejmowane przez PAH działania zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym. Ze szczególnym zainteresowaniem grupy spotkał się projekt PAJACYK. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia liczne rodziny pozostają bez środków do życia. Rządowe i gminne działania, z powodu niewystarczającego budżetu i sztywnych kryteriów, pozostawiają wiele dzieci bez pomocy. Fundacja stara się, w miarę swoich możliwości, zapełnić tę lukę, poprawić sytuację bytową dzieci, ich warunki życia i nauki. Pomoc polega na finansowaniu przez sponsorów (duże firmy, które w zamian za reklamę na stronach internetowych PAH przeznaczają część swych dochodów na zakup obiadów) posiłków dla dzieci, które nie są objęte pomocą gmin. Ponadto grupa zainteresowana była programami, jakie Polska Akcja Humanitarna realizuje w swoich misjach zagranicznych, m.in. w Afganistanie.Regionalne biuro posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicza
Grupa spotkała się z dyrektorem biura p. Przemysławem Groblickim. Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim zagadnieniom związanym z Unią Europejską. W odpo-wiedzi na liczne pytania pan dyrektor przybliżył zagadnienia związane z kompetencjami eurodeputowanego, rolą i kompetencjami Parlamentu Europejskiego, różnicami pomiędzy parlamentem polskim a europejskim. Grupa zainteresowana była także tym, jakie są pozytywne i negatywne strony członkostwa Polski w Unii Europejskiej przede wszystkim w codziennym życiu i w działalności gospodarczej, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców.

Strony: 1 2 Następna »