Wizyta studyjna 20 osobowej grupy z Białorusi w dniach 29.01-02.022005, odbyła się w ramach programu "Wzmacnanie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi"

Celem programu jest wzmocnienie i aktywizacja lokalnych elit w Białorusi na rzecz podejmowania działań adresowanych do jej społeczności. Grupy uczestników z Białorusi obejmują osoby zaangażowane społecznie, w tym w szczególności działacze samorządowi, działacze organizacji pozarządowych, politycy szczebla lokalnego, urzędnicy, działacze kultury, lekarze, nauczyciele.

Najważniejszym celem wizyt jest prezentacja doświadczeń polskich w zakresie współdziałania trzech sektorów: administracja samorządowa-lokalny biznes-organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Fundacja ZNAK, w ramach programu Instytut Mosty na Wschód

koordynacja wizyty:
Sylwia Gajownik, Jarosław Sołtys

 

Przebieg

NZSS Solidarność ‘80 – Nowa Huta, Kraków:
Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przewodniczącym międzyzakładowej komisji NSZZ Solidarność ‘80, panem Mieczysławem Kucharskim. Tematem spotkania była rola, jaką ta organizacja spełnia na terenie Huty im. T. Sendzimira w Krakowie (m.in. ochrona interesów pracowników). Grupa mogła się dzięki spotkaniu zapoznać z negatywnymi zja-wiskami towarzyszącymi transformacji ustrojowej.

Oddział Polskiej Akcji Humanitarnej, Kraków:
Grupa spotkała się z pracownikami PAH-u, Małgorzatą Chart i Tadeuszem Szczepania-kiem. Tematem spotkania były podejmowane przez PAH działania zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym. Grupa dowiadywała się o szczegóły przeprowadza-nych działań oraz czy są podejmowane jakieś działania związane z Białorusią.

Małopolski Urząd Marszałkowski:
Anna Wyroba
, Zastępca Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego (na temat struktury administracji rządowej w regionie); Jacek Woźniak, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych (głównie na temat pienię-dzy unijnych wykorzystywanych w województwie):

Grupa zapoznała się szczegółowo z organizacją, podziałem kompetencji urzędu marszał-kowskiego, urzędów powiatowych i gminnych oraz różnicą pomiędzy kompetencjami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zapoznali się ze specyfiką, problemami i podejmowanymi działaniami na terenie województwa małopolskiego oraz z zagadnieniem funduszy strukturalnych, ich przeznaczeniem i wykorzystaniem na terenie województwa małopolskiego.

Grupa przede wszystkim zainteresowana była rodzajem i konkretnym wykorzystaniem funduszy unijnych, kompetencjami urzędu marszałkowskiego i jego wpływu na społecz-ność lokalną.

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków:
Grupa spotkała się z szefową organizacji panią Hanną Lipowską-Teutsch. Podczas spo-tkania uczestnicy poznali nie tylko samą działalność Towarzystwa, ale także specyfikę współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na terenie Krakowa, sta-tus organizacji pożytku publicznego i wynikających z tego prawa i obowiązki, a także po-zyskiwanie środków unijnych i specyfikę realizacji różnorodnych projektów, sposoby do-tarcia do społeczeństwa i rolę, jaką Towarzystwo odgrywa w lokalnej społeczności, wśród społeczności romskiej i innych mniejszości narażonych na dyskryminację, nie tylko na terenie samego Krakowa.

 

Urząd Miasta i Gminy Dobczyce
Wizyta grupy na terenie gminy rozpoczęła się od Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce. Na spotkaniu wice burmistrz Paweł Machnicki zaprezentował gminę, zapoznał uczestników z problemami gminy m.in.: (pozyskiwanie inwestorów, dochody gminy, problemy związane z bezrobociem, utrzymanie instytucji samorządowych).

Część „terenowa” obejmowała:
•Samorządowa szkoła;
•Samorządowe przedszkole;
•Strefa przemysłowa – tereny inwestycyjne;
•Teren gminy– rewitalizacja obiektów zabytkowych;
•Wizyta we wsi Nowa Wieś, gdzie społeczność lokalna została zmobilizowana przez jednego człowieka wokół budowy piekarni, pracy w piekarni (ok. 100) oraz wybu-dowania remizy strażackiej, która pełni też funkcję domu kultury.

Kraków: Wizyta w biurze poselskim (poseł Jan Maria Rokita)
Wieczorne spotkanie w biurze poselskim posłów Platformy Obywatelskiej poprowadził jego dyrektor Michał B. Nowakowski. Zainteresowanie grupy skupiło się przede wszyst-kim na specyfice działania partii politycznych w Polsce, ordynacji wyborczej, działalności partii politycznych w Sejmie.

 

Urząd Gminy Wielka Wieś
Wizyta grupy na terenie gminy rozpoczęła się od wizyty w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Na spotkaniu zaprezentowano gminę, zapoznano uczestników z problemami gminy m.in.: (pozyskiwanie inwestorów, dochody gminy, problemy związane z bezrobociem, utrzyma-nie instytucji samorządowych).

Część „terenowa” obejmowała:
•Spotkanie z wójtem w urzędzie gminy;
•Gminna biblioteka;
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•Tereny inwestycyjne gminy.