Wizyta studyjna 20 osobowej grupy z Białorusi w dniach 11-17 czerwca 2005, odbyła się w ramach programu "Wzmacnanie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi"

Celem programu jest wzmocnienie i aktywizacja lokalnych elit w Białorusi na rzecz podejmowania działań adresowanych do jej społeczności. Grupy uczestników z Białorusi obejmują osoby zaangażowane społecznie, w tym w szczególności działacze samorządowi, działacze organizacji pozarządowych, politycy szczebla lokalnego, urzędnicy, działacze kultury, lekarze, nauczyciele.

Najważniewjszym celem wizyt jest prezentacja doświadczeń polskich w zakresie współdziałania trzech sektorów: administracja samorządowa-lokalny biznes-organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Instytut Mosty na Wschód - program Fundacji ZNAK

koordynacja wizyty: Sylwia Gajownik, Jarosław Sołtys, Marcin Zieniewicz - tłumacz

 

Przebieg

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie
Grupa zainteresowana była kwestią współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz tym, czy jest realizowany jakiś program nastawiony szczególnie na Białoruś. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli zwłaszcza programami Stowarzyszenia związanymi z Ukrainą (Letnia Szkoła Wyszehradzka, programy literackie, międzynarodowe konferencje).

Fundacja ZNAK
W czasie spotkania grupa zapoznała się ze wszystkimi projektami Fundacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się projekty realizowane w ramach „dialogu społecznego”, poświęcone problematyce bezrobocia. Spotkanie w całości wypełniło to zagadnienie. Grupa zainteresowana była m.in. wysokością zasiłków dla bezrobotnych, procedurami ich przyznawania, działaniami samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego w zasiągu lokalnym.

Polska Akcja Humanitarna – oddział w Krakowie
Grupa spotkała się z pracownikami PAH-u, Małgorzatą Chart i Tadeuszem Szczepaniakiem. Tematem spotkania były podejmowane przez PAH działania zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym. Ze szczególnym zainteresowaniem grupy spotkał się projekt PAJACYK, prowadzony od 1998 roku. Jest to program dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia liczne rodziny pozostają bez środków do życia. Rządowe i gminne działania, z powodu niewystarczającego budżetu i sztywnych kryteriów, pozostawiają wiele dzieci bez pomocy. Fundacja stara się, w miarę swoich możliwości, zapełnić tę lukę, poprawić sytuację bytową dzieci, ich warunki życia i nauki. Pomoc polega na finansowaniu przez sponsorów (duże firmy, które w zamian za reklamę na stronach internetowych PAH przeznaczają część swych dochodów na zakup obiadów)posiłków dla dzieci,które nie są objęte pomocą gmin. Często dzięki dożywianiu dzieci regularniej chodzą do szkoły, co poprawia ich wyniki w nauce. W ciągu 7 lat prowadzenia programu Fundacja zapewniła prawie 30 tys. dzieci przeszło 3 900 tys. posiłków.

Stowarzyszenie Polska Sieć Gmin Energie Cités
Grupa zapoznała się z działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza z projektami związanymi z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów miejskich oraz poprawy efektywności energetycznej. Dyrektor Biura p. Maria Stankiewicz zaprezentowała też projekty już ukończone, jak i dalej realizowane. Grupa była przede wszystkim zainteresowana projektami związanymi z wykorzystaniem energii odnawialnej (biomasy, wiatr, słońce, woda).

Strony: 1 2 3 Następna »