Pogłębiona wizyta studyjna w podkrakowskich gminach:

12.12.2005 - Poniedziałek:

Pierwsze spotkanie – w ramach pogłębionej wizyty studyjnej – odbyło się w Federacji Gmin i Powiatów RP. Pan dr Maciej Korkuć, dyrektor biura, przybliżył grupie cele działania Federacji.

Organizacja istnieje od 1993 roku i zrzesza gminy i powiaty z terenu całego kraju. Jej podstawowym celem jest reprezentacja samorządów lokalnych w kontaktach z polskim rządem i odwrotnie. Federacja prowadzi szeroko zakrojone konsultacje społeczne projektowanych ustaw związanych z samorządem terytorialnym. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich. Oprócz przybliżenia specyfiki działania, Pan Dyrektor udzielił grupie także szereg informacji związanych z działaniem samorządów terytorialnych, podziałem kompetencji, rozwiązywaniem lokalnych problemów.
Wybór zagadnień poruszanych przez uczestników:

•Czy stowarzyszenie zajmuje się organizacją szkoleń i kursów dla pracowników urzędów? Jak wygląda odpłatność za takie kursy? Za czyje pieniądze są one organizowane?
•Co z gminami, które nie należą do stowarzyszenia? Czy one też mogą korzystać z oferty
i pomocy stowarzyszenia?
•Kto i według jakich zasad i procedur może odwołać prezydenta miasta i za co?
•Jakie są kompetencje wojewody, a jakie marszałka? Jak przedstawia się współpraca wojewody z marszałkiem? Czy często zdarzają się konflikty i czego dotyczą?
•Skąd stowarzyszenie czerpie środki na działalność?
•Na jakich modelach i przykładach i z jakich państw opierano się, dokonując reformy samorządowej w Polsce?

Po spotkaniu w Federacji Gmin i Powiatów RP, które dostarczyło uczestnikom porcję solidnej wiedzy teoretycznej, grupa udała się do najmniejszej jednostki administracyjnej miasta, czyli dzielnicy miasta. Przewodniczący Dzielnicy III Miasta Krakowa Paweł Sularz przybliżył uczestnikom specyfikę działania dzielnicy. Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. W zakresie działania dzielnic mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnic, jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem dzielnic jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej dzielnicy oraz zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin. Środki finansowe na realizację zadań dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta w budżecie.

Po spotkaniu w siedzibie dzielnicy uczestnicy udali się wraz z Przewodniczącym i jednym z radnych dzielnicy w teren. W trakcie spaceru Przewodniczący opowiadał o planach budowy parku rzecznego nad płynącym przez dzielnicę strumykiem. Na brzegu grupa zauważyła stojące blaszane garaże oraz sąsiadujące z nimi prywatne posesje, a w konsekwencji zasypała przewodniczącego gradem pytań: co z tymi garażami?; co z gruntem prywatnym, czy zostanie on wykupiony przez gminę?

Przewodniczący odpowiadał, że jest garaże to samowola budowlana. Zostało to stwierdzone przez nadzór budowlany i został tej sprawie nadany tryb dalszego postępowania. Grupa nadal drążyła temat. To znaczy, że właściciel musi wyburzyć garaż? Odpowiedź: niekoniecznie, ma prawo odwołać się od decyzji pierwszej instancji do wyższej instancji. Reakcja pytającego: Zdziwienie. Grupa oglądnęła też budowę Centrum Bezpieczeństwa, w którym znajdzie lokalizację komisariat policji i jednostka ratownicza straży pożarnej. Centrum powstaje z inicjatywy Rady Dzielnicy i jego powstanie skróci wydatnie czas jakiejkolwiek interwencji.

Wybór zagadnień poruszanych przez uczestników:

•Ile dzielnica dostaje na remonty ulic? Ile na remonty szkól? Na ile szkół to wystarcza? Czy rodzice partycypują w jakikolwiek sposób w remontach?
•Na nowo wybudowanym placu zabaw: Skąd wziął się taki pomysł? Kto był inicjatorem? Ile trwała budowa? Ile to kosztowało? Kto budował ten plac? Kto wybierał wykonawcę? Kto zajmuje się jego nadzorowaniem i remontami?
•Jak procentowo zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat wpływy do dzielnicy z budżetu? Czy dzielnica może poprzez np. ulgi podatkowe przyciągać inwestorów na teren dzielnicy? Według jakiego systemu przyznawane są dzielnicy środki finansowe? Jakie są jeszcze inne źródła finansowania dzielnicy?
•Od kiedy nasi rozmówcy zajmują stanowiska i jakie maja wykształcenie? Kiedy mieszkańcom nie podoba się praca Rady, czy mogą ja odwołać, a jeśli tak, to w jaki sposób?
•Jak przedstawia się problem alkoholizmu w dzielnicy? Rozmiary i kogo to dotyczy?
•Ile pieniędzy w skali roku dzielnica przeznacza na kulturę fizyczna i sport? Czy są organizowane spartakiady?